Školenie pre vychovávateľov

Prečo považujeme vzdelávanie vychovávateľov za dôležité?
Ľudia so zrakovým postihnutím sú bežní ľudia, ktorí často nemajú skúsenosti so psami ani s ich výcvikom a všetkým, čo s tým súvisí. Aby vodiaci pes dokázal vhodne komunikovať, plniť pokyny svojho nevidiaceho majiteľa a správať sa tak, aby ho mohol mať aj človek s takýmto znevýhodnením pod kontrolou, musí byť na to adekvátne pripravený.
To znamená, že ho tomuto správaniu niekto najskôr musí naučiť. Práve v tomto tkvie úloha vychovávateľov, a teda aj absolventov seminára. 

Zameranie a formy vzdelávacích aktivít:
Seminár bol zameraný na obdobie života psa od jeho narodenia až do veku približne 14 mesiacov, kedy je pes pripravený na svoju ďalšiu úlohu - zahájenie špeciálneho výcviku. Formami vzdelávania boli prednášky na dané témy, interaktívne workshopy a učebné videá. Účastníci mali počas trvania aktivity možnosť detailne spoznať obdobie socializácie a výchovy, kedy sa pes zoznamuje so všetkými environmentálnymi podnetmi a učí sa na ne primerane reagovať.

Cieľ:
Cieľom seminára bolo umožniť účastníkom nadobudnúť teoretické aj praktické zručnosti, v oblasti akým spôsobom na psa vplývať, ako rozumieť psej reči tela a ako reagovať na jeho komunikáciu. Súčasťou, okrem prednášok, boli aj praktické pozorovania a cvičenia, ktoré prebiehali v exteriéri. Tie boli natáčané na video a použité ako výukový materiál. 

Vychovávatelia pracovali aj so psíkmi, ktoré majú vo výchove, aj so psíkmi, ktoré im pridelili inštruktori. Učili sa vnímať reč ich tela a spôsob komunikácie pri rôznych úlohách, napríklad aportovaní, obliekaní postroja, česaní, počas prechádzky na vôdzke a pod. Cvičenia v exteriéri boli vedené skúsenými lektorkami a dobrovoľníci vždy dostali na svoju prácu so psom spätnú väzbu.

Súčasťou večerného programu boli zoznamovacie aktivity, ako aj bližší vhľad do sveta ľudí so zrakovým znevýhodnením, a to prostredníctvom informovania o sprievodcovských technikách či zábavných zážitkových aktivít.

Seminár je vzdelávacou aktivitou s názvom Výchova budúceho vodiaceho psa s ohľadom na etológiu a welfare psa v rámci projektu "Moderné celoživotné vzdelávanie v odbore tyflokynológia v záujme odstraňovania bariér spoločenského uplatnenia zrakovo postihnutých."

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk