Zručnosti a úloha psa pri spolupráci

Vodiaci pes

Práca vodiaceho psa je veľmi náročná a komplexná úloha bez zrakovej kontroly klienta nad psom aj okolím. Posúdenie situácií a ich riešenie je teda často v plnej miere na psovi. Základným komunikačným prostriedkom, cez ktorý vodiaci pes sprostredkúva informácie svojmu majiteľovi je postroj s vodičom. Pes vedie svojho majiteľa ťahom dopredu a pohybom vo vodiči dáva signály na zmeny smeru, zmenu tempa, či potenciálne nebezpečenstvo v podobe prekážok. Pes vykonáva všetky úkony na pokyn svojho majiteľa, pričom človek je zodpovedný za orientáciu v priestore a navigovanie psa a pes je zodpovedný za bezpečnosť svojho majiteľa.

Majiteľ psa je tak odbremenený od neustálej kontroly okolia bielou palicou a jeho pohyb je plynulý. Taktiež pes podáva svojmu majiteľovi spadnuté predmety. Výcvik vodiaceho psa je štandardný a každý pes musí zvládnuť všetky požadované prvky potrebné pre vodenie svojho majiteľa.

Úlohou vodiaceho psa je  vykonať zadanú inštrukciu a bezpečne a plynule viesť svojho majiteľa v priamom smere, odbočiť do strán, obchádzať prekážky, ktoré je možné obísť, označiť zastavením prekážky, ktoré nie je možné plynule obísť, upozorniť zastavením na nerovnosti, vyhľadať na povel schody, dvere, priechod pre chodcov, zastávku, miesto na sedenie-lavičku, rôzne označovače či signálne zariadenia pre chodcov.

Úlohou psa nie je rozhodnúť o tom kedy bude dvojica prechádzať cez vozovku ani registrovať svetelnú signalizáciu.

Štandardné pracovné zručnosti potrebné pre prácu vodiaceho  psa sa delia do dvoch skupín cvikov.

a) cviky formálnej poslušnosti, ktoré slúžia na ovládanie psa pri prerušení práce , alebo mimo nej:

Privolanie

Poloha pri nohe

Obraty na mieste

Polohy psa v sede v ľahu v stoji

Prinášanie predmetov

Zaujatie miesta vyhradeného pre psa

Odloženie psa

Pokyn na voľný pohyb psa

Pes má reagovať na povely psovoda čo možno najrýchlejšie s ohľadom na  jeho reakčné schopnosti a vykonať požadovaný cvik bez odmietania poslušnosti.

b) cviky potrebné na vodenie ľudí so zrakovým postihnutím

Zahájenie a prerušenie chôdze

Zrýchlenie a spomalenie chôdze

Odbočenie vpravo a doľava

Udržiavanie priameho smeru

Vracanie sa späť

Vyhľadanie a označenie chodníka

Vyhľadanie a označenie kraja-vstupu na cestu

Vyhľadanie priechodu pre chodcov

Prevedenie cez vozovku

Vybýbanie sa prekážkam

Označovanie prekážok, ktoré znemožňujú plynulý pohyb, alebo ohrozujú bezpečnosť

Chôdza vpravo a vľavo po kraji vozovky bez chodníka

Vyhľadanie dverí a prechádzanie cez dvere

Vyhľadanie schodov a chodza po schodoch

Vyhľadanie eskalátora-travelátora, nastupovanie a vystupovanie z nich

Vyhľadanie a označenie zastávky hromadnej dopravy

Nástup a výstup do dopravných prostriedkov

 

Asistenčný pes

Asistenčný pes je vycvičený na pomoc osobe s telesným postihnutím. Svojmu majiteľovi podáva požadované predmety, otvorí dvere, privolá výťah, pomôže pri drobných úkonoch ako vyzutie ponožiek a podobné drobné služby. Asistenčný pes nemá štandardný a teda jednotný výcvik a cvičí sa pre konkrétnu osobu s konkrétnymi požiadavkami.

Práca psa v tomto prípade spočíva najmä v ochote prispôsobiť sa tempu svojho majiteľa, ktorého sprevádza a rešpektovať všetky obmedzenia, ktoré spôsobuje chôdza popri vozíku. Asistenčný pes môže a nemusí mať špeciálny postroj a požiadavky na výkon psa aj portfólio vykonávaných cvikov sú plne prispôsobené potrebám klienta.

a) cviky formálnej poslušnosti, ktoré slúžia na ovládanie psa pri prerušení práce, alebo mimo nej:

Privolanie

Poloha pri nohe

Obraty na mieste

Polohy psa v sede v ľahu v stoji

Prinášanie predmetov

Zaujatie miesta vyhradeného pre psa

Odloženie psa

Pokyn na voľný pohyb psa

b)   rôzne cviky potrebné pre výkon asistencie podľa požiadaviek

Cviky pre výkon asistenčného psa majú veľkú variabilitu podľa požiadaviek a potrieb klienta a sú to hlavne cviky:

Zahájenie a prerušenie chôdze pri vozíku

Udržiavanie priameho smeru pri vozíku

Pravidelný chod, rešpektovanie tempa klienta

Spomalenie a zrýchlenie chôdze na povel

Zastavovanie pri obrubníkoch nadol a nahor

Odbočenie vpravo

Odbočenie vľavo

Otvorenie dverí

Podržanie dverí

Zatváranie dverí

Prinášanie predmetov

Otváranie zásuviek

MHD nástup

MHD výstup

Podržanie predmetu na povel

Ťahanie vozíka

Vyzúvanie ponožiek

Rozlišovanie predmetov a ich podávanie na povel

Poskytovanie fyzickej opory

 

Signálny pes

Signálny pes je vycvičený na pomoc osobe so sluchovým postihnutím a svojmu majiteľovi pomáha pri upozornení na dôležité sluchové vnemy, ktoré majiteľ nepočuje napríklad upozorní majiteľa na zvonček pri dverách, na zvonenie mobilného telefónu, na budík, ak niekto volá jeho meno, ak sa ozve zvuk sirény špeciálnej služby ako hasičské vozidlo, záchranné vozidlo, policajné vozidlo a podobne. Výcvik signálneho psa, podobne ako u asistenčného psa, nemá štandardný výcvik a výcvik sa realizuje podľa požiadavky žiadateľa o psa.