Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

   

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Názov a sídlo prijímateľa:

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Názov a sídlo partnera:

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia), Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava

Názov projektu:

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Trvanie projektu:

07/2018 – 09/2020

Výška poskytnutého NFP v znení dodatku č. 1 ku Zmluve o NFP:

319 637,84 EUR

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. Na účely naplnenia tohto hlavného cieľa sa projekt sústredí na dosiahnutie uvedených parciálnych cieľov:

 1. jasne definovať požiadavky na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu  jeho pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie nevidiacej osoby (prihliadajúc pri tom na welfare psa) a zabezpečiť ich overenie/preskúšanie nezávislou treťou osobou na to poverenou poskytovateľom príspevku na kúpu vodiaceho psa,
 2. nastaviť podmienky získania príspevku na kúpu vodiaceho psa tak, aby žiadateľ o príspevok deklaroval svoju spôsobilosť v rámci priestorovej orientácie a prvkov potrebných na spoluprácu s vodiacim psom,
 3. nastaviť pravidlá v oblasti kompenzačných pomôcok tak, aby nevidiacemu bolo umožnené absolvovať zácvik pri každom novom vodiacom psovi,
 4. realizovať senzibilizáciu verejnosti a poskytovateľov služieb vo verejnom aj súkromnom sektore,
 5. po vzájomnej komunikácii s prepravcami pôsobiacimi na území SR dosiahnuť nastavenie jasných pravidiel prepravy nevidiacich osôb.

 

Cieľ projektu bude realizovaný jednak na úrovni Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (prijímateľ) v rámci Hlavnej aktivity 1: Optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov - monitoring, hodnotenie a návrh riešení s dôrazom na systémovú a informačnú realizáciu, ktorá je zameraná na systémovú a informačnú realizáciu procesov na dosiahnutie vytýčených cieľov a je rozpracovaná v rámci troch subaktivít. Slovenská asociácia európskych štúdií (partner projektu) bude svoje činnosti v rámci projektu zamerané na právnu realizáciu procesov na dosiahnutie vytýčených cieľov uskutočňovať v rámci Hlavnej aktivity 2: Optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov - monitoring, hodnotenie a návrh riešení s dôrazom na právnu realizáciu, ktorá je rovnako rozdelená na tri subaktivity.

 

Prebiehajúce aktivity:

Obe hlavné aktivity výcvikovej školy aj partnera projektu prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu. V minulosti prebiehal monitoring medzi nevidiacimi, ktorí sú držiteľmi vodiacich psov a medzi nevidiacimi, ktorí nemajú vodiaceho psa pre získanie hlbšieho pohľadu na najčastejšie problémy a bariéry s ktorými sa stretávajú. Zároveň prebiehal podrobný monitoring právnej úpravy a praxe v zahraničí, ktorý slúži na prípravu koncepčných materiálov a ako príklad dobrej praxe, ktorý by mohol byť použitý aj na Slovensku.

Aktivity projektu sa zameriavajú okrem mapovania a návrhu zmeny legislatívy, zisťovanie najčastejších bariér pre nevidiacich, ktorí sú držiteľmi vodiacich psov aj na intenzívnu komunikáciu medzi odbornou a laickou verejnosťou.

 

Zorganizované významné podujatia:

4.10.2018 – Odborná panelová diskusia, ktorá mala za cieľ poukázať na pozitíva a negatíva súčasnej právnej úpravy a reálnych situácií v oblasti prístupu nevidiacich s vodiacimi psami do verejných priestorov ako aj priebeh výcviku, skúšania a odovzdávania vodiacich psov nevidiacim. Podrobnejšie informácie sú uvedené tu: http://vodiacipes.sk/panelova-diskusia

12.2.2019 – Workshop s nevidiacimi, ktorého cieľom bolo prostredníctvom komunikácie s ľuďmi so zrakovým postihnutím získať skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

- prístupnosť – v cestovaní hromadnou dopravou, taxislužbami, vstupu do verejných budov a rôznych typov prevádzok,

- vnímanie kvality vodiacich psov,

- príspevky na kúpu vodiaceho psa a zácvik vodiaceho psa s nevidiacim.

24.4.2019 – Osvetová kampaň pre širokú verejnosť a média pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov, ktorá sa konala v Levoči, hlavného mesta nevidiacich na Slovensku, kde sa konali diskusie s deťmi a dospelými so zrakovým znevýhodnením a zároveň aj s médiami vo forme tlačovej konferencie. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené tu: http://www.vodiacipes.sk/medzinarodny-den-vodiacich-psov-0

7.6.2019 – Workshop č. 2 so zástupcami významných organizácii ako Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad ochrancu verejných práv a iných organizácií s

cieľom zamerať sa na antidiskriminačné, ľudsko-právne a administratívno-právne otázky problematiky zrakovo postihnutých osôb a vodiacich psov.

12.9.2019 - Informačná kampaň pre laickú aj odbornú verejnosť sa konala pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSAD. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené tu http://www.vodiacipes.sk/70-vyrocie-vzniku-csad

 

Plánované podujatia v nasledujúcom období:

V septembri 2019 sú plánované jednotlivé okrúhle stoly pre organizácie z nasledovaných oblastí:

 • cirkev,
 • doprava,
 • obchodné prevádzky,
 • stravovacie zariadenia,
 • ubytovacie zariadenia,
 • zdravotnícke zariadenia,
 • štátne inštitúcie.

 

Fotogaléria

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk