Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Štvornohé oči

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v súlade s povolením Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) oznamuje, že od 1. januára 2014 do 31.decembra 2014 sa bude na celom území Slovenskej republiky konať verejná zbierka s názvom Štvornohé oči. Zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných príspevkov na osobitnom účte zbierky číslo 1434210253/0200 vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a. s.

Finančné prostriedky boli v rámci verejnej zbierky získané:

ako dobrovoľné príspevky a poukázané na účet verejnej zbierky priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa,

vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov darcov do uzavretých prenosných pokladničiek, označených logom občianskeho združenia a účelom zbierky, na verejných priestranstvách vo vybraných mestách Slovenska a vo verejnosti prístupných priestoroch právnických osôb a inštitúcií.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú zbierku Štvornohé oči od roku 2004, a to na verejnoprospešný účel podpory chovu, výchovy a výcviku vodiacich psov pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Verejná zbierka bola povolená MV SR, sekcia Verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, číslo: SVS-OVVS3-2013/003206, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. januára 2013. Vyúčtovanie zbierky bude predložené na MV SR najneskôr do 30.1.2014.

Všetkým prispievateľom vopred veľmi pekne ďakujeme.