Psy so špeciálnym výcvikom a súvisiace príspevky

Psy so špeciálnym výcvikom sú vycvičené podľa typu zdravotného  postihnutia svojho majiteľa  tak aby mu v rámci psích možností efektívne pomáhali. Psy z tejto skupiny poskytujú pomoc ľuďom so zrakovým, telesným a sluchovým postihnutím.

Psy so špeciálnym výcvikom majú v spoločnosti postavenie kompenzačnej pomôcky iba za predpokladu, že splnia požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR. Pokiaľ sú splnené zákonné požiadavky a psa je teda možné pokladať za psa so špeciálnym výcvikom, je možné požiadať na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny o rôzne príspevky súvisiace so psom so špeciálnym výcvikom, na kúpu psa so špeciálnym výcvikom.

Taktiež je možné požiadať o príspevok na zácvik s pomôckou, čo je niekoľkodňová inštruktáž  ako so psom správne pracovať. Inštruktáž sa realizuje v mieste bydliska žiadateľa o  psa so špeciálnym výcvikom. Je to obdobie, kedy dodávateľská organizácia psa odovzdáva budúcemu majiteľovi a pes s ktorým sa inštruktáž realizuje zostáva po ukončení inštruktáže u svojho majiteľa pre ktorého bol vycvičený. Taktiež je možné požiadať o príspevok na zvýšené náklady spojené so starostlivosťou o psa, pod čím sa rozumie príspevok na stravu psa a tiež na opravu kompenzačnej pomôcky pod čím sa rozumie napríklad nevyhnutná operácia psa.  

Výška príspevkov sa mení podľa aktuálneho životného minima. Bežné veterinárne výdavky ako očkovania, prípravky proti parazitom a liečenie bežných chorôb s podávaním liekov je ale nutné hradiť z vlastných zdrojov. Z postavenia psa so špeciálnym výcvikom vyplývajú aj určité zvýhodnenia definované v legislatíve, ktoré  ostatné psy ako spoločenské  zvieratá nemajú.

Každý  pes, ktorý má byť deklarovaný ako pes so špeciálnym výcvikom  by mal mať výborný zdravotný stav, vhodnú povahu  a  pracovné zručnosti potrebné pre prácu psa a funkčnú súhru človeka so psom, teda tímovú prácu.

Pes má mať preukázateľný pôvod a kompletné zdravotné záznamy od svojho narodenia až do odchodu k svojmu majiteľovi. Tieto záznamy sú pre konečného majiteľa psa dôležité z dôvodu možných povahových aj zdravotných problémov, ktoré sú dedičné. Napriek tomu, že fyzické či právnické osoby, ktoré sa zaoberajú výcvikom  psov so špeciálnym výcvikom nemajú zákonnú povinnosť preukazovať pôvod či zdravotný stav poskytovaných zvierat, je na samotnom žiadateľovi o  psa aby si overil z akého chovu pes pochádza a tiež zdravotný stav ponúkaného psa. Informácie o psovi a jeho zdravotnom stave  by mal záujemca o psa požadovať vo vlastnom záujme pred tým ako sa pre konkrétneho psa rozhodne.

Pes so špeciálnym výcvikom prináša do života svojho majiteľa veľa zmien. Sú to zmeny v oblasti emócií, sebarealizácie, sebadôvery a nezávislosti, sociálnych kontaktov aj psychohygieny.